Terms of Services

Terms of Services

ข้อตกลงการใช้งานบริการต่างๆ ของ LEVEL51 โปรดศึกษาก่อนเริ่มใช่้งาน

ข้อตกลงการใช้งาน DRIVE ในโปรแกรม SystemX V2

- การใช้บริการ CLOUD DRIVE โดยการกดปุ่ม Mount ในหน้าจอของโปรแกรม SystemX V2 ถือว่าผู้รับบริการ ("ลูกค้า") ได้รีับทราบข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้แล้ว และเป็นการเริ่มสัญญาการใช้บริการ ("Subscription") กับ บริษัท นันคอม จำกัด ("LEVEL51") ทันที ถ้าลูกค้าไม่ต้องการผูกพันด้วยข้อตกลงการใช้งานนี้ กรุณายกเลิกการใช้งาน CLOUD DRIVE โดยคลิกขวาที่ Drive ใน Windows Explorer และคลิกที่เมนู Disconnect 

- ข้อมูลที่จัดเก็บลงใน CLOUD DRIVE ถือเป็นลิขสิทธิ์ และกรรมสิทธิ์ของลูกค้า การใช้งานระบบ CLOUD DRIVE ถือว่าลูกค้ายินยอมปลดเปลื้อง บริษัท นันคอม จำกัด ("LEVEL51") จากภาระความรับผิดชอบทั้งด้ืานกฏหมายหรือศีลธรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ลูกค้าจัดเก็บไว้ ทั้งนี้ LEVEL51 อาจต้องมีภาระตามกฏหมายในฐานะผู้ให้บริการเพื่อเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ตามที่หน่วยงานของรัฐบาลประเทศต่างๆ เรียกร้อง และระบบ CLOUD DRIVE ไม่ใช่ระบบแบบ Anonymous ทาง LEVEL51 สามารถสืบทราบถึงตัวบุคคลที่จัดเก็บข้อมูลได้

- กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือการฟ้องร้องทางกฏหมาย ทาง LEVEL51 ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก Subscription ของลูกค้าที่เกี่ยวข้องและคัดลอกข้อมูลออกจากระบบเพื่อสำรองไว้ใช้เป็นหลักฐานในทางกฏหมายโดยทันที

- กรุณารักษา PIN, Sale Order และข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ ของคุณเป็นความลับ ทั้งนี้หากมีผู้แอบอ้างนำข้อมูลของคุณไปใช้งานเพื่อเข้าถึง CLOUD DRIVE ของคุณ อาจทำให้คุณต้องตกเป็นจำเลยร่วม ในกรณีที่เกิดการตรวจสอบจากหน่วยงานของรัฐบาลได้ และ LEVEL51 ไม่แนะนำให้ใช้ระบบนี้ในการใช้งานไฟล์ร่วมกันกับบุคคลอื่น จากสาเหตุดังกล่าว

- โปรดทราบว่า ระบบ CLOUD DRIVE ไม่สามารถทำงานแบบ Offline ได้ และต้องการอินเตอร์เน็ต ในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกจัดเก็บไว้ รวมไปถึงผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตบางราย หรือหน่วยงานของลูกค้า อาจจะปิดกั้นการใช้งานระบบ CLOUD DRIVE ได้ ทาง LEVEL51 ปฏิเสธความรับผิดชอบในการชดเชยค่าเสียหาย จากการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลของลูกค้าได้

- การเก็บไฟล์ลงใน CLOUD DRIVE โดยตรงไม่ใช่การสำรองข้อมูล ข้อมูลของลูกค้ายังมีโอกาสสูญหายได้จากการถูกลบโดยไม่ตั้งใจ หรือเขียนทับจากโปรแกรมอื่นๆ เช่นไวรัส หรือมัลแวร์ ทั้งนี้ ลูกค้าควรใช้โปรแกรมสำรองข้อมูลที่ได้มาตรฐานในการจัดเก็บไฟล์ลงใน CLOUD DRIVE เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสูญหาย และหลีกเลี่ยงการ Mount ทิ้งไว้ โดยทำการ Mount เมื่อต้องการใช้งานในการสำรองข้อมูล และทำการ Disconnect เมื่อใช้งานเสร็จสิ้น

- ถึงแม้ว่า CLOUD DRIVE จะมีระบบเบื้องหลังและเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่ได้รับรองมาตรฐาน โดยหน่วยงานระดับสากล(สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก https://www.microsoft.com/en-us/trustcenter/CloudServices/Azure) แต่การสูญหายของข้อมูลอาจมีโอกาสเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ LEVEL51 ปฏิเสธความรับผิดชอบในการชดใช้ค่าเสียค่าที่เกิดขึ้นกับข้อมูลดังกล่าวทั้งหมด กรณีที่ระบบไม่สามารถใช้งานได้เกิน 24 ชั่วโมง LEVEL51 จะทำการขยายเวลา Subscription ให้ตามระยะเวลาที่ไม่สามารถใช้งานได้

- หลังจากที่ Subscription ของคุณหมดอายุ และไม่ได้รับการแจ้งต่ออายุและชำระเงิน ทาง LEVEL51 ขอสงวนสิทธิ์ในการลบข้อมูลของหลังจากระยะเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุ ทั้งนี้ถ้าคุณต้องการคัดลอกข้อมูลออกจากระบบ สามารถทำได้โดยการส่ง Hard Disk แบบ External มาที่เราตามที่อยู่ในหน้า Contact เพื่อให้เราทำการคัดลอกข้อมูลออกจากระบบให้คุณได้


Terms of Services